Informace o zpracování osobních údajů propacienty

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmidůležité a jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí,proto bychom Vám rádi poskytli informace týkající se zpracováníVašich osobních údajů.

Pokud Vám po přečtení tohoto dokumentu bude cokoli nejasnénebo si nebudete něčím jisti, rádi Vám kterýkoli pojem nebo částtohoto dokumentu vysvětlíme. Neváhejte nás tedy kdykolivkontaktovat na nezdos@seznam.cz

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Společnost Nestátní zdravotní dopravní služba -NEZDOS ŽIŽKA, Bezdružická 274, 374 15 Planázpracovává Vaše osobní údaje jako provozovatel (dále jen "Provozovatel" nebo "Poskytovatel").

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, která dohlíží na jejich řádné zpracování, můžetekdykoliv kontaktovat elektronicky na adrese nezdos@seznam.cz

Jaké Vaše osobní údaje Poskytovatel zpracovává?

Poskytovatel zpracováváVaše osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem, zejména jméno,příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště , identifikační údaje Vaší zdravotní pojišťovny,kontaktní údaje Vás nebo Vašich blízkých.U cizinců nebo osob bez státní příslušnosti můžou být zpracovávány fotokopie dokladu totožnostinebo fotokopie dokladu prokazujícího zdravotní pojištění.

Na jaký účel a na jakém právním základě zpracovává Poskytovatel Vašeosobní údaje?

Vaše osobní údaje vnezbytném rozsahu Poskytovatel zpracovává:
a) při poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče
-za účelem poskytování zdravotní péče a služeb souvisejících s poskytováním zdravotnípéčeVám jako pacientoviPro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a bez jejichposkytnutí Vám nebude moci být poskytnuta zdravotní péče nebo služba s ní související.
b) při plnění právních povinností na základě zvláštních právních předpisů
-za účelem plnění povinností a výkonu zvláštních práv provozovatele v oblasti veřejnéhozdravotního pojištění,
-za účelem dodr žování základních zásad zpracování osobních údajů, implementace a udržovánítechnických a organizačních bezpečnostních opatření včetně, ale ne výlučně,pro předcházeníneoprávněnému přístupu k systémům a informacím, vyšetřování podezřelých neboznámých bezpečnostních porušení a hlášení takového porušení jednotlivcům a orgánům,zpracovávání a odpovídání na žádosti a stížnosti od dotčených osob
-za účelemřešení inspe kcí a žádostí veřejných orgánů
c) pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele, kterými jsou
-ochrana majetku Poskytovatele nebo zdraví jeho zaměstnanců nebo jiných osob,
-ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti,
-administrace informací souvisejících s poskytnutím zdravotní péče,
-určení, výkon a obhajoba právních nároků Poskytovatele.
d) na základě Vašeho souhlasu
-při zpracovávání pro účely kontaktování Vás nebo Vašich příbuzných je právním základemzpracování kontaktních údajů Váš souhlas, který udělujete přímo poskytnutím Vašichkontaktních údajů nebo údajů Vašich příbuzných

Budou Vaše osobní údaje poskytované jiným příjemcům?

Vaše osobní údaje budou poskytovány Vaší zdravotní pojišťovněpro účely úhrady poskytnuté zdravotní péče v rozsahustanoveném obecně závazným právním předpisem.Vaše osobní údaje budou nebo mohou být dále poskytoványpříjemcům v rozsahu stanoveném obecně závazným právnímpředpisem, jako např. orgánům činným v strestním řízení, soudůmMinisterstvu vnitra ČR a Ministerstvu obrany ČR v rozsahunezbytném pro zajištění epidemiologického vyšetřování.Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupněny poskytovatelům IT služeb,advokátům, auditorům, archivu a dalším osobám, kteréPoskytovateli poskytují služby a se kterými má uzavřenousmlouvu o zpracování osobních údajů.

Budou Vaše osobní údaje přenášeny do třetích zemí?

Přenos Vašich osobních údajů do třetích zemí není zamýšlen.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány?

Vaše osobní údaje uchovává Poskytovatel po dobu 5 let ode dne poskytnutí zdravotní péče a služebsouvisejících s poskytováním zdravotní péče.Při nakládání s osobními údaji aplikuje Poskytovatel princip minimalizace, což znamená, že jakmileuplyne doba, po kterou je povinen uchovávat osobní údaje, jsou okamžitě Vaše osobní údaje anonymizoványz databází a informačních systémů. Ve společnosti NEZDOSjsou nastavena přísná vnitřní pravidlauchovávání osobních údajů, která zajišťují, že informace nejsou drženy déle, než je Poskytovateloprávněn nebo povinen.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s tímto zpracováním?

Na základě písemné žádosti jste oprávněn
(I) požadovat přístup k osobním údajům,
(II) žádat opravuVašich osobních údajů,
(III) žádat o výmaz Vašich osobních údajů,
(IV) požadovat omezení zpracování,
(V) namítat proti zpracovávání,
(VI) požadovat přenos Vašich osobních údajů a
(VII) podat stížnostu Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.

Dochází při zpracovávání Vašich osobních údajů k automatizovanémurozhodování včetněprofilování?

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetněprofilování.